Vad handlar frågorna om?

Under våg 1-6 har frågorna i enkäterna till vårdnadshavare och till pedagoger på skolorna berört barnens sociala förmågor, beteenden, karaktärsdrag samt fysiska egenskaper, liksom barnens medicinska och psykiska hälsa. Frågorna till vårdnadshavarna är till stor del lika de som ställts till pedagogerna, men har också handlat om föräldrar-barnrelationen. Frågor har också ställts rörande om barnet har fått någon typ av extra stöd eller hjälp via skolan eller via annan instans samt vad dessa insatser bestått av och vilka som varit inblandade.

Fr.o.m. våg 5 (2018) har ungdomarna själva besvarat frågor om bl.a. vad de tycker om skolan, relationer till föräldrar och kompisar och om utsatthet för t.ex. mobbning. Våg 7 (2024) svarar endast ungdomarna på en enkät i SOFIA-studien.