Vad handlar frågorna om?

Frågorna i enkäterna till barnens vårdnadshavare och till pedagogerna på skolorna berör barnens sociala förmågor, beteenden, karaktärsdrag samt fysiska egenskaper, liksom barnens medicinska och psykiska hälsa. Frågorna till vårdnadshavarna är till stor del lika de som ställs till pedagogerna, men berör också föräldrar-barnrelationen. Frågor ställs också rörande om barnet har fått någon typ av extra stöd eller hjälp via skolan eller via annan instans samt vad dessa insatser bestått av och vilka som varit inblandade. Barnen själva svarar fr.o.m. 2018 på frågor om bl.a. vad de tycker om skolan, relationer till föräldrar och kompisar och om utsatthet för t.ex. mobbning.