SOFIA-studien
SOFIA-studien

SOFIA-studien är en vetenskaplig studie av barns sociala, beteendemässiga och fysiska utveckling. SOFIA står för Social Och Fysisk utveckling, Insatser och Anpassning. Ca 2000 barn i Karlstads kommun följs sedan de var 3-5 år gamla. Barnen följdes till en början en gång per år i tre år genom datainsamlingar 2010, 2011 och 2012. En till datainsamling genomfördes 2015, en 2018 och ytterligare en 2021. Den långsiktiga planen är att barnen ska följas ända upp i vuxen ålder. Det långsiktiga målet med SOFIA-studien är att ge kunskap om barns utveckling som kan användas för att förbättra insatser och det praktiska arbetet med barn.

Bakgrund
Bakgrund

De allra flesta barn utvecklas på ett positivt sätt men några drabbas av beteendemässiga, sociala och/eller fysiska problem som håller i sig över tid. Dessa problem tar ofta sin början redan i tidig ålder och vi behöver veta mer om varför detta sker. Vi behöver också mer kunskap om varför det går bra för vissa och sämre för andra i det långa loppet och vilken betydelse särskilda stöd och insatser har. Kunskapen behövs för att bättre kunna hjälpa barn och deras familjer.

Syften med SOFIA-studien
Syften med SOFIA-studien
  • Ett övergripande syfte med SOFIA-studien är att bättre förstå utvecklingen av barns sociala, fysiska och psykiska hälsa, inklusive normbrytande beteende (såsom att bryta mot regler och vara trotsig).
  • SOFIA-studien syftar också till att studera vilka insatser som ges och hur samverkan sker över tid kring barn med uppmärksammade svårigheter.
  • Det långsiktiga målet med SOFIA-studien är att ge kunskap om barns utveckling som kan användas för att förbättra insatser och det praktiska arbetet med barn.
Barn, vårdnadshavare, pedagoger och rektorer svarar
Barn, vårdnadshavare, pedagoger och rektorer svarar

Barnen (fr.o.m. 2018), vårdnadshavare, pedagoger och rektorer på skolan svarar på en enkät (frågeformulär) via internet – eller vanlig postenkät. Enkäten till barnen tar max 20 minuter att besvara, enkäten till vårdnadshavarna tar ca 30-35 minuter, enkäten till pedagogerna ca 25-30 minuter och enkäten till rektorerna ca 10-15 minuter per klass. Tidigare datainsamlingar har genomförts 2010, 2011, 2012, 2015, 2018 och 2021.

Vad handlar frågorna om?

Under våg 1-6 har frågorna i enkäterna till vårdnadshavare och till pedagoger på skolorna berört barnens sociala förmågor, beteenden, karaktärsdrag samt fysiska egenskaper, liksom barnens medicinska och psykiska hälsa. Frågorna till vårdnadshavarna är till stor del lika de som ställts till pedagogerna, men har också handlat om föräldrar-barnrelationen. Frågor har också ställts rörande om barnet har fått någon typ av extra stöd eller hjälp via skolan eller via annan instans samt vad dessa insatser bestått av och vilka som varit inblandade.

Fr.o.m. våg 5 (2018) har ungdomarna själva besvarat frågor om bl.a. vad de tycker om skolan, relationer till föräldrar och kompisar och om utsatthet för t.ex. mobbning. Våg 7 (2024) svarar endast ungdomarna på en enkät i SOFIA-studien.

Hur presenteras resultaten?

Forskningsresultat som baseras på SOFIA-studien (i skrivande stund från Våg 1 till och med Våg 5) presenteras bland annat i SOFIA-nytt som finns under rubriken Nyheter/Resultat. Resultaten har även presenterats i vetenskapligt granskade publicerade studier och på både nationella och internationella konferenser.

OBS! Alla uppgifter som samlas in i SOFIA-studien behandlas med högsta möjliga säkerhet och och inga uppgifter sprids till obehöriga. Resultaten redovisas alltid endast på gruppnivå, så att ingen enskild person – varken barn eller vuxen – kan identifieras.

Etik och finansiärer

SOFIA-studien är etiskt granskad av Etikprövningsmyndigheten vid flera tillfällen. Studien har tidigare finansierats av medel från Vetenskapsrådet, Örebro universitet, Karlstads universitet och Karlstads kommun. Våg 7 (2024) finansieras av Forte.