Syften med SOFIA-studien

  • Ett övergripande syfte med SOFIA-studien är att bättre förstå utvecklingen av barns sociala, fysiska och psykiska hälsa, inklusive normbrytande beteende (såsom att bryta mot regler och vara trotsig).
  • SOFIA-studien syftar också till att studera vilka insatser som ges och hur samverkan sker över tid kring barn med uppmärksammade svårigheter.
  • Det långsiktiga målet med SOFIA-studien är att ge kunskap om barns utveckling som kan användas för att förbättra insatser och det praktiska arbetet med barn.